Do osób odpowiedzialnych za Wspólnotę należą członkowie Kapituły Wspólnoty.

Kapituła Wspólnoty:

• jest stróżem Reguły – może wprowadzić zmiany w Regule Wspólnoty przez głosowanie
• przedstawia Radzie Wspólnoty propozycje formacji
• zatwierdza indywidualne wyjątki od Reguły
• może odwołać Lidera przed upływem kadencji wówczas, kiedy ten utraci pełne zaufanie grona Animatorów, lub całej Wspólnoty, lub swoją postawą burzy jedność, bądź też budzi poważne zastrzeżenia jego osobista postawa życiowa w relacji do przyjętej drogi i duchowości Wspólnoty

Kapituła Wspólnoty składa się z:

• Animatorów
• zastępców Animatorów
• Odpowiedzialnych za diakonie
• zastępców Odpowiedzialnych za diakonie
• Rady Wspólnoty

Na zaproszenie Rady Wspólnoty w obradach Kapituły mogą brać udział inne osoby.

a. Animatorem grupy może zostać członek Wspólnoty, który wszedł w Przymierze oraz, który:

• trwa w osobistej relacji z Panem (J 12,12-15), która wyraża się codzienną modlitwą serca, w tym modlitwą słuchania
• daje dobre świadectwo życia chrześcijańskiego
• ukończył formację w Szkole Animatora
• przeżył Seminarium Charyzmatyczne
• został wybrany i namaszczony do posługi Animatora na dany rok formacyjny

Animator:

• prowadzi spotkanie grupy dzielenia
• dba o swój rozwój duchowy
• troszczy się o powierzone mu osoby
• informuje Lidera o zmianach składu osobowego prowadzonej grupy dzielenia
• czuwa, aby każda osoba z jego grupy dzielenia, która zdecyduje się odejść ze Wspólnoty otrzymała stosowne błogosławieństwo Pasterza
• zgłasza Liderowi Wspólnoty wolę przystąpienia do Przymierza członków swojej grupy dzielenia
• uczestniczy w spotkaniach Kapituły Wspólnoty
• zgłasza potrzebę formacji członków grupy dzielenia
• ustala terminy spotkań domowych, ich częstotliwość oraz formę prowadzania tych spotkań
• wskazuje kandydata na swojego zastępcę
• wskazuje kandydatów na przyszłych Animatorów
• proponuje kandydatów do poszczególnych diakonii i posług

b. Odpowiedzialnym za diakonię może zostać tylko członek Wspólnoty, który wszedł w Przymierze oraz, który:

• daje dobre świadectwo życia
• posługuje w danej diakonii
• ma potwierdzony przez wspólnotę charyzmat (odpowiedni do danej posługi)
• posiada znajomość reguł rozeznawania
• ukończył formację w Szkole Animatora
• został wybrany i namaszczony do posługi bycia Odpowiedzialnym za diakonię na dany rok posługi

Odpowiedzialny za diakonię:

• może zaproponować członkom diakonii formację specjalną, właściwą dla specyfiki danej diakonii
• posługuje na rzecz Wspólnoty swoim charyzmatem
• wspólnie z Radą Wspólnoty rozeznaje miejsce i czas posługi diakonii
• podejmuje ostateczną decyzję co do składu osobowego diakonii w porozumieniu z Liderem i Pasterzem
• wybiera swojego zastępcę
• na koniec roku formacyjnego na spotkaniu Kapituły przedstawia propozycję Odpowiedzialnego za daną diakonię w następnym roku formacyjnym
• na koniec roku formacyjnego przedstawia Kapitule Wspólnoty sprawozdanie z prowadzenia diakonii

Niezbędne jest, aby każdy z członków Kapituły poddawał swoje patrzenie obiektywizacji, przez rozmowę ze stałym kierownika duchowym. Jeżeli w momencie objęcia funkcji osoba nie posiada takiego kierownika, zobowiązana jest znaleźć go w przeciągu jednego miesiąca. Informację o posiadaniu przewodnika należy przekazać Liderowi lub Pasterzowi Wspólnoty.

c. Rada Wspólnoty składa się z:

• Pasterza
• Lidera
• Zastępcy Lidera
• Członków Rady

Pasterzem Wspólnoty jest ksiądz katolicki, który podejmie się tej posługi i uzyska zgodę proboszcza parafii, przy której Wspólnota się spotyka.

Lider:
• reprezentuje Wspólnotę na zewnątrz i wyznacza w swoim zastępstwie osoby do reprezentowania Wspólnoty i działania w jej imieniu
• realizuje zalecenia Koordynatorów dotyczące form działania Wspólnoty i dzieł Odnowy w Duchu Świętym
• może wyznaczyć w swoim zastępstwie osoby do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Koordynatorów Diecezjalnych
• za zgodą Rady rozporządza dobrami finansowymi i materialnymi Wspólnoty
• przygotowuje sprawozdanie z działalności Wspólnoty składane Koordynatorom Diecezjalnym, co roku do 30 czerwca
• po zakończonej kadencji przekazuje swojemu następcy sprawozdania ze spotkań Rady, Kapituły

Lider jest wybierany przez członków Kapituły na drodze rozeznania duchowego.

Zasady i sposób wyboru Lidera:
• wybory Lidera odbywają się w czasie pierwszego spotkania Wspólnoty po Zesłaniu Ducha Świętego, w najbliższym możliwym terminie
• za wyznaczenie terminu i przeprowadzenie wyborów odpowiada Rada Wspólnoty
• wyborów Lidera dokonuje Kapituła Wspólnoty spośród swoich członków
• wybory są tajne
• każdy członek Kapituły ma 1 głos
• Lidera wybiera się na 2 lata
• Lider swoją posługę może pełnić maksymalnie 3 kadencje pod rząd
• wyboru Lidera dokonuje się w następujący sposób: każdy uprawniony do głosowania zapisuje na kartce nazwisko swojego kandydata. Jeżeli na którąś z osób padnie więcej niż połowa oddanych głosów i wyrazi ona zgodę, zostaje wybrana Liderem. Jeżeli nikt nie otrzyma wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się jeszcze dwukrotnie. Jeżeli w tych trzech głosowaniach nie uda się dokonać wyboru Lidera, Kapituła wybiera Lidera w czwartym głosowaniu zwykłą większością głosów, czyli Liderem wybrana zostaje osoba z największą liczbą głosów, która zgodzi się pełnić posługę
• Lider wybiera swojego zastępcę spośród członków Kapituły
• Lider może przed upływem kadencji złożyć rezygnację ze swojej funkcji
• wszelkie wątpliwości wynikłe w czasie wyborów Lidera, Rady rozstrzyga Pasterz Wspólnoty

Nad całością przebiegu głosowania czuwa Pasterz Wspólnoty.

Liderem może być tylko jedna osoba lub małżeństwo.

Zaleca się, aby na wybory wspólnotowe zaprosić Koordynatorów Diecezjalnych Odnowy w Duchu Świętym.

Rada Wspólnoty:
• wspiera Pasterza, Lidera i z-cę Lidera w podejmowaniu decyzji dotyczących Wspólnoty
• rozeznaje i podejmuje decyzje o działaniach Wspólnoty
• rozeznaje stałą formację Wspólnoty
• rozeznaje sprawy poszczególnych diakonii wspólnie z Odpowiedzialnymi za daną diakonię
• zatwierdza Odpowiedzialnych za diakonie. Po rozeznaniu może z tej funkcji odwołać
• decyduje o powierzeniu funkcji Animatora i jego zastępcy
• posyła do posługi na zewnątrz Wspólnoty
• powołuje do posługi Animatorów. Po rozeznaniu może z tej funkcji odwołać
• może powołać Skarbnika Wspólnoty

Zasady i sposób wyboru członków Rady Wspólnoty:
• członkowie Rady Wspólnoty wybierani są każdego roku
• wyboru 3 członków Rady dokonuje Wspólnota tydzień po wyborze Lidera lub w czasie pierwszego spotkania po Zesłaniu Ducha Świętego, w najbliższym możliwym terminie
• do głosowania ma prawo każdy członek Wspólnoty
• wybranym, może być każdy członek Wspólnoty będący w Przymierzu
• każdy z głosujących otrzymuje listę członków Wspólnoty będących w Przymierzu, na której zaznacza od jednego do trzech kandydatów
• członkami Rady zostają osoby, które zdobędą największą liczbę głosów i wyrażą zgodę na posługę
• za wybory członków Rady odpowiada Lider i jego Zastępca
• wszelkie wątpliwości wynikłe w czasie wyborów członków Rady rozstrzyga Pasterz Wspólnoty

Lider w jedności z Pasterzem, Radą Wspólnoty i Kapitułą:
• troszczy się o miejsce i warunki dla urządzania i godnego przebiegu regularnych spotkań Wspólnoty
• czuwa nad duchową, emocjonalną i społeczną integracją wszystkich członków Wspólnoty
• dba o właściwe przygotowanie stałych oraz nadzwyczajnych działań formacyjnych i ewangelizacyjnych Wspólnoty
• troszczy się o zachowanie wierności nauce Kościoła we Wspólnocie
• regularnie uczestniczy w spotkaniach Wspólnoty • dba o rozeznawanie spotkań modlitewnych
• decyduje o współpracy z innymi wspólnotami i ruchami